ราชาแห่งทวยเทพ “Zeus”

11 Dec

รายวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา
………………………………………..

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส 32170

อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ อรววรณ กองพิลา
………………………………………..

คำถามโครงงาน

1. เทพซุส มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

2. ทำไม ซุส ถึงได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งเทพ

3. เทพซุสได้รับการยกย่องอย่างไร

4.ทำไมชาวกรีกจึงนับถือเทพซุส

Advertisements